«

»

Zář 05 2014

1. Zapojení DS2482S-100 (I2C-1wire) a teplotních čidel (DS18B20) – součástky, zapojení, instalace, nastavení, MySQL, PHP, WEB, Android aplikace

tak jsem se konečně dostal k odzkoušení a vytvoření jednoduchého návodu na kontrolu teploty v domácnosti za použití 1wire sběrnice DS2482S-100 a teplotních čidel DS18B20. Pro ukládání dat jsem použil DB MySQL a ukládání je řešeno za pomocí PHP skriptu. Pro zobrazení na webu jsem použil doménu raspberry-pi.eu, kterou hostuji doma na svém Pi (mám veřejnou IP), php a java script. Další možností kontroly teplot doma, je přes chytré zařízení běžící pod systémem android (bez veřejné IP to bude fungovat pouze doma na stejné síti)

zapojení do nepájivého p

zapojení do nepájivého p

 

1. Součástky a zapojení

 • DS18B20 teplotní čidlo
 • DS2482S-100 I2C na 1wire
 • MS-DIP na SO-8 redukce
 • 4.7 kOhm odpor
 • kabely a nepájivé pole
 • telefonní kabel na zavedení čidel do místností

 

velikost DS2482S-100

velikost DS2482S-100

 

základním a nejtěžším úkolem je napájení sběrnice  DS2482S-100 na plošňák SO-8, kterým pak můžeme vkládat do nepájivého pole

 

DS2482S-100 na SO-8

DS2482S-100 na SO-8

 

dále je potřeba vše dát dohromady. V mém případě mám jedno teplotní čidlo zapojeno přímo v nepájivém poli a připraven pro napojení dalších teplotních čidel (viz. druhý obrázek níže v pravém rohu)

zapojení do nepájivého pole

zapojení do nepájivého pole

schéma zapojení

schéma zapojení

zapojení do nepájivého p

zapojení do nepájivého p

zde je vidět, jak tam jsou navíc zapojené kabely (pro přenos dat jsem použil telefonní kabel – 4linku a jeden není použit) od ostatních čidel rozmístěných po bytě. Výhodou tohoto zapojení je, že se na jeden kabel dají napojit veškerá čidla (pokud to je jedním směrem), protože jsou zapojené do sběrnice

zapojení

zapojení

 

 2. Nainstalování a nastavení Pi

 • nejprve odstraňte I2C moduly z jádra černé listiny.

Notice

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

zakomentujte řádek přidání „#“ na začátku řádku

Notice

#blacklist i2c-bcm2708

uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

 • pro nastavení nahrání modulů při startu je potřeba upravit tento soubor

Notice

sudo nano /etc/modules

přidat tyto dva řádky

Notice

i2c-bcm2708
i2c-dev

uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

 •  instalace některých nástrojů pro práci s I2C

Notice

sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
 •  teplotní čidlo již komunikuje a lze udělat rychlou kontrolu funkčnosit

Notice

sudo i2cdetect -y 1

i2cdetect

 • pokuď nastane nějaký problém, je možné ještě zkusit přidat text do souboru /boot/config.txt

Notice

sudo nano /etc/owfs.conf

přidat

device_tree=bcm2708-rpi-b-plus.dtb
device_tree_param=i2c1=on
device_tree_param=spi=on

(změna se projeví po restartu)

 • pro získání teploty je potřeba nainstalovat owfs a ow-shell balíček.

Notice

sudo apt-get install owfs ow-shell
 • vytvoření adresáře, kde se potom budou ve složkách objevovat připojené teplotní čidla

Notice

sudo mkdir /mnt/1wire
  •  nyní je potřeba upravit soubor ows.conf

Notice

sudo nano /etc/owfs.conf

přidání „#“ na začátek řádku

Notice

#server: FAKE = DS18S20,DS2405

přidání těchto řádků na konec souboru

Notice

device = /dev/i2c-1
mountpoint = /mnt/1wire
Celsius
allow_other
error_print = 0
error_level = 0

 uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

  • poslední soubor, který je třeba také upravit je fuse.conf

Notice

sudo nano /etc/fuse.conf

odstranění „#“ na začátku řádku u

Notice

user_allow_other

uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

 • po těchto změnách je dobré pro jistotu udělat restart Pi

Notice

sudo reboot
 • po naběhnutí Pi se musí spustit „owfs“

Notice

owfs
 •  pak už stačí spustit midnight commander a doklikat se do složky /mnt/1wire/

Notice

sudo mc

zde jsou vidět tři adresy teplotních senzorů

MC_mmt_1wire

MC_mmt_1wire

jeden si vybereme a najedeme na soubor temperature a dáme F3

MC_mmn_1wire

MC_mmn_1wire

a zde je aktuální teplota na daném senzoru

MC_mmn_1wire

MC_mmn_1wire

ještě je potřeba udělat jednu důležitou věc a to nastavení automatického spuštění „owfs“ po startu

Notice

sudo crontab -e

na konec přidáme tento řádek

Notice

@reboot sudo -u root owfs

uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

 

3. Nastavení automatického ukládání dat z jednotlivých čidel do databáze MySQL pomocí PHP skriptu

 

nejprve se musí nainstalovat appace, mysql a php do Raspberry Pi (pokud již není nainstalováno)

Notice

sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server

po instalaci a zadání hesla pro uživatele „root“ pro MySQL vytvoříme databazi „develop“

Notice

mysql -p -u root

Notice

CREATE DATABASE develop;
USE develop;

pro ukládání dat do DB jsem zvolil dvě tabulky a jeden pohled

Notice

CREATE TABLE teplomery (
 rid INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nazev VARCHAR(25) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 adresa VARCHAR(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 stav TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '1',
 PRIMARY KEY (rid)
);

do této tabulky je potřeba vložit názvy a adresy teploměru

Notice

INSERT INTO teplomery (nazev,adresa) VALUES ('obyvak_pc_stul', '28.869481050000');
INSERT INTO teplomery (nazev,adresa) VALUES ('chodba', '28.909581050000');
INSERT INTO teplomery (nazev,adresa) VALUES ('loznice', '28.93BB81050000');
INSERT INTO teplomery (nazev,adresa) VALUES ('venku', '28.F36782050000');

tabulka pro ukládání teplot

Notice

CREATE TABLE teploty (
 rid INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 teplomer INT(11) NOT NULL,
 teplota DECIMAL(10,4) NOT NULL,
 InsDT TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (rid),
 KEY FK_teplomer (teplomer),
 CONSTRAINT teploty_ibfk_1 FOREIGN KEY (teplomer) REFERENCES teplomery (rid) ON UPDATE CASCADE
);

a pohled pro výběr dat (stav je označení pro aktivní teploměr  -> 1 aktivní, 0 neaktivní)

Notice

CREATE VIEW teploCsv AS 
SELECT
  DATE_FORMAT(a.InsDT,'%Y-%m-%d %H:%i') AS dt,
  b.rid   AS ID,
  b.nazev  AS nazev,
  a.teplota AS teplota
FROM (teploty a
   JOIN teplomery b
    ON (((a.teplomer = b.rid)
      AND (b.stav > 0))));

defaultní umístění adresáře pro www je /var/www/ kde je potřeba vytvořit PHP skript, který se napojí do DB a pak nastavení v CRONu pro automatické volání tohoto PHP skriptu, který se bude pravidelně spouštět a ukládat teploty

Notice

sudo nano temperaturesensor.php

vložíme tento skript, kde je potřeba změnit heslo pro root uživatele

Notice

<?php  
/*
* Writes temperature Data to DB
* 
*/
$mysqlhost="localhost";
$mysqluser="jmeno";
$mysqlpwd="heslo";
$mysqldb="develop";

$temperatureSensorPath1 = "/mnt/1wire/28.869481050000/temperature";
$temperatureSensorPath2 = "/mnt/1wire/28.909581050000/temperature";
$temperatureSensorPath3 = "/mnt/1wire/28.93BB81050000/temperature";
$temperatureSensorPath4 = "/mnt/1wire/28.F36782050000/temperature";


// --- Read sensor data ---
$tempSensorRawData1 = implode('', file($temperatureSensorPath1));
$temperature1 = $tempSensorRawData1;

$tempSensorRawData2 = implode('', file($temperatureSensorPath2));
$temperature2 = $tempSensorRawData2;

$tempSensorRawData3 = implode('', file($temperatureSensorPath3));
$temperature3 = $tempSensorRawData3;

$tempSensorRawData4 = implode('', file($temperatureSensorPath4));
$temperature4 = $tempSensorRawData4;


// --- Read datetime ---
//$timestamp =date(YmdHis, strtotime($today . ' + 2 hours'));
$timestamp =date(YmdHis);

// --- Write Data to DB ---
$connection=mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd) or die ("Could not connect to DB!");
mysql_select_db($mysqldb, $connection) or die("Could not select DB!");
$sql_query_1 = "INSERT INTO teploty (teplomer,teplota) VALUES ('1', $temperature1);";
mysql_query($sql_query_1);
$sql_query_2 = "INSERT INTO teploty (teplomer,teplota) VALUES ('2', $temperature2);";
mysql_query($sql_query_2);
$sql_query_3 = "INSERT INTO teploty (teplomer,teplota) VALUES ('3', $temperature3);";
mysql_query($sql_query_3);
$sql_query_4 = "INSERT INTO teploty (teplomer,teplota) VALUES ('4', $temperature4);";
mysql_query($sql_query_4);


?>

nastavení CRONu

Notice

sudo crontab -e

vložíme tento řádek, kde je nastaveno, že skript bude do DB ukládat data každých 5 minut

Notice

*/5 * * * * php -f /var/www/temperaturesensor.php

 

4. Vytvoření skriptů pro zobrazení dat na webu

najedeme do adresáře pro www a zde se musejí vytvořit tři skripty. dallas.php je skript, který se bude spouštět a volat skript pro získání dat z DB dallas.csv.php a pro graf dygraph-combined.js.

první skript dallas.php

Notice

sudo nano dallas.php

vložíme tento skript a je nutné upravit na local host. (ja mám veřejnou IP a běží mi to na doméně raspberry-pi.eu)

Notice

<?php if(is_int($_GET['period'])) {
	$params = '';
}
?> <html> <head>
	<script type="text/javascript" src="dygraph-combined.js"></script>
	<style>
		div {font: calibri}
	</style>
 <!--link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="site.css"--> </head> <body>
	<div id="graphdiv" style="width:1000px; height:600px; float:left"></div>
	<div id="labelsdiv" style=""></div>
	<script type="text/javascript">
 	g2 = new Dygraph(
  	document.getElementById("graphdiv"),
  	"http://www.raspberry-pi.eu/dallas.csv.php<?php echo $params; ?>", // path to CSV file
  	{// options
  		hideOverlayOnMouseOut: 0,
  		rollPeriod: 5,
  		showRoller: true,
  		labelsDiv: labelsdiv,
  		labelsSeparateLines: true,
  		legend: "always"
  	}
 	);
	</script> </body>
</html>

druhý skript dallas.csv.php

 

Notice

sudo nano dallas.csv.php

zde je opět nutné změnit heslo

Notice

<?php
	header ("Content-Type:text/csv");
	
	isset($_GET['dtMin']) ? $dtMin = date("Y-m-d H:i:s", intval($_GET['dtMin'])) : $dtMin = 
date("Y-m-d H:i:s", time() - 86400); //den = 86400
	isset($_GET['dtMax']) ? $dtMax = date("Y-m-d H:i:s", intval($_GET['dtMax'])) : $dtMax = 
date("Y-m-d H:i:s", time());
	isset($_GET['T']) ? $tmer = " AND nazev='{$_GET['T']}' " : $tmer = "";
	
	$db = mysqli_connect("localhost", "jmeno", "heslo", "develop");
	mysqli_query($db, "SET NAMES UTF8") or die("chyba set names");
	
	$data = mysqli_query($db, "SELECT * FROM teploCsv WHERE dt BETWEEN '$dtMin' AND 
'$dtMax' ORDER BY nazev, dt");
	
	while($row = mysqli_fetch_array($data))
	{
		$teplomery[$row['nazev']]['nazev'] = $row['nazev'];
		$teploty[$row['dt']][$row['nazev']] = $row['teplota'];
	}
	
	$nazvy = array_keys($teplomery);
	$casy = array_keys($teploty);
	
	echo 'čas';
	foreach($nazvy as $nazev)
	{
		echo ',' . $nazev;
	}
	echo "\n";
	
	foreach($casy as $cas)
	{
		echo $cas;
		foreach($nazvy as $nazev)
		{
			echo ',' . $teploty[$cas][$nazev];
		}
		echo "\n";
	}
?>

ještě poslední skript, který je potřeba vytvořit je pro zobrazení grafu

Notice

sudo nano dygraph-combined.js

a vložit tyto data dygraph-combined.js

 

pak už stačí jenom spustit prohlížeč */dallas.php

www_zobrazení

www_zobrazení

 

5. Vytvoření aplikace pro Android zařízení, extrakce dat z MySQL DB za použití PHP, JSON (toto je možné za předpokladu veřejné IP na Raspberry PI, jinak bude funguvat pouze doma po připjení na domací síť)

vytvoření aplikace pomocí vývojového prostředí Eclipse. Zde v tomto skriptu je nutné změnit na vaši IP (HttpPost httppost = new HttpPost(„http://localhost/android.php“);) na Pi popřípadě na localhost  – jedná se o volaný PHP skript, který vrací data ve formátu JSON (nebudu zde rozvádět krok po kroku vývoj aplikací pro android zařízení) – do tohoto skriptu byl použit font led_real, který se musí přidat do assets do projektu v eclipse

Notice

package cz.androidapk.teplota;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
import cz.androidapk.teplota.R.id;
import android.os.Bundle;
import android.os.StrictMode;
import android.app.Activity;
import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Typeface;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
  TextView resultView;
  TextView resultViewTeplomer1;
  TextView resultViewTeplota1;
  TextView resultViewTeplomer2;
  TextView resultViewTeplota2;
  TextView resultViewTeplomer3;
  TextView resultViewTeplota3;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    this.setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_main);
//StrictMode.enableDefaults();
// Font path
    String fontPath = "led_real.ttf";
// text view label
    resultView = (TextView) findViewById(id.resultView);
    resultViewTeplomer1 = (TextView) findViewById(id.textViewTemplomer1);
    resultViewTeplota1 = (TextView) findViewById(id.textViewTeplota1);
    resultViewTeplomer2 = (TextView) findViewById(id.textViewTeplomer2);
    resultViewTeplota2 = (TextView) findViewById(id.textViewTeplota2);
    resultViewTeplomer3 = (TextView) findViewById(id.textViewTeplomer3);
    resultViewTeplota3 = (TextView) findViewById(id.textViewTeplota3);
// Loading Font Face
    Typeface tf = Typeface.createFromAsset(getAssets(), fontPath);
// Applying font
// resultViewTeplota1.setTypeface(tf, Typeface.BOLD);
    resultViewTeplota1.setTypeface(tf);
    resultViewTeplota2.setTypeface(tf);
    resultViewTeplota3.setTypeface(tf);
    StrictMode.enableDefaults();
//StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); StrictMode.setThreadPolicy(policy);
    getData();
  }
  public void getData(){
    String result = "";
    InputStream isr = null;
//get data from HTTP
    try{
      HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
      HttpPost httppost = new HttpPost("http://localhost/android.php");
      HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
      HttpEntity entity = response.getEntity();
      isr = entity.getContent();
    }catch(Exception e) {
      Log.e("log_tag","Error on HTTP connection " + e.toString());
      resultView.setText("Couldnt connect to DB");
    }
//convert response string
    try{
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(isr,"iso-8859-1"), 8);
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      String line = null;
      while ((line = reader.readLine()) != null){
        sb.append(line + "\n");
      }
      isr.close();
      result = sb.toString();
    }catch(Exception e){
      Log.e("log_tag","Error converting result "+ e.toString());
    }
//parse json data
    try{
//String s = "";
      String cas = "";
      String teplomer1 = "";
      String teplota1 = "";
      String teplomer2 = "";
      String teplota2 = "";
      String teplomer3 = "";
      String teplota3 = "";
      JSONArray jArray = new JSONArray(result);
      for(int i=0; i<jArray.length(); i++){
        JSONObject json = jArray.getJSONObject(i);
        if (i==0){
          cas = json.getString("dt");
          teplomer1 = json.getString("nazev");
          teplota1 = json.getString("teplota");
        }
        if (i==1){
          teplomer2 = json.getString("nazev");
          teplota2 = json.getString("teplota");
        }
        if (i==2){
          teplomer3 = json.getString("nazev");
          teplota3 = json.getString("teplota");
        }
//s = s +
//"dt : " + json.getString("dt") + "\n" +
//"ID : " + json.getString("ID") + "\n" +
//"nazev : " + json.getString("nazev") + "\n" +
//"teplota : "+ json.getString("teplota")+ "\n\n";
      }
      resultView.setText(cas);
      resultViewTeplomer1.setText(teplomer1);
      resultViewTeplota1.setText(teplota1);
      resultViewTeplota1.setTextSize(80);
      resultViewTeplota1.setTextColor(Color.parseColor("#00ccff"));
      resultViewTeplomer2.setText(teplomer2);
      resultViewTeplota2.setText(teplota2);
      resultViewTeplota2.setTextSize(80);
      resultViewTeplota2.setTextColor(Color.parseColor("#66FF00"));
      resultViewTeplomer3.setText(teplomer3);
      resultViewTeplota3.setText(teplota3);
      resultViewTeplota3.setTextSize(80);
      resultViewTeplota3.setTextColor(Color.parseColor("#FF0033"));
    }catch (Exception e){
      Log.e("log_tag", "Error Parsing data "+ e.toString());
    }
  }
}

 

najedeme do adresáře  na Raspberry Pi pro www a zde je potřeba vytvořit skript – android.php.

první skript android.php

Notice

sudo nano android.php

vložíme tento skript a je nutné upravit na localhost (já mám veřejnou IP a běží mi to na doméně raspberry-pi.eu)

Notice

<?php
$connect=mysql_connect("localhost","user","heslo") or die("Unable to connect DB");
mysql_select_db("develop") or die("Could not open the db");
$query = "SELECT * FROM teploCsv order by Dt desc, ID asc limit 4";
$result = mysql_query($query, $connect);

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
	$output[]=$row;
	}
	
print(json_encode($output));
mysql_close($connect);
?>

pak už stačí být připojen s telefonem k internetu a při každém spuštění aplikace se načte poslední datum aktualizace DB spolu s teplotami

android

android

24 comments

Skip to comment form

 1. Le-Ze

  Užasný článek.
  Škoda že ten DS2482S-100 je tak maly hajzlik.
  Mnoho majitelu RasPi to odradí.
  Tištak v orginal velikostí pro tu redukci MS-DIP na SO-8 by nebyl.

  1. Tomáš Brixí

   Nešlo by tam místo toho použít optočlen, jako to mají na: http://www.astromik.org/raspi/28.htm? Ten by se nemusel pájet…

   1. Le-Ze

    Tam to má připojené na GPI.
    Toto je na I2C.
    SMT160 komunikuje s raspi jen 1 směrem.
    DS18B20 obouma.
    Pokud si umíš upravit zdrojak tak proč ne alejen s tou
    SMT160.
    Pokud vezmeš v ohled cenu čídel a čas strávený úpravou
    zdrojaku, nevyplatí se to.
    Také jsem měl strach s hajzlika.
    Pohlídej si aukro.
    http://aukro.cz/adapter-so8-msop8-soic8-tssop8-sop8-dip8-oboustr-i4775015724.html#tabsAnchor
    Včera jsem koupil už dalších 10 kousku.
    Mívá to tam často.
    Vždy kapnu na čip chemopren, přilepím, aby se mi nehýbal,
    a pak připájím nožičky.
    Zvládli to všichni, zvládneš to i Ty.
    Nebo tu máš další inspirací.
    http://blog.turningdigital.com/2012/09/raspberry-pi-ds18b20-temperature-sensor-rrdtool/
    Hodně štěstí.

    PS:co to forum,dočkame se?

 2. BeeCZ

  sice je malej, ale da se to s nim zvladnout a stoji to par korun

 3. Roman

  Proč DS18B20 nejsou povověšené přímo na 1wire sběrnici, kterou Raspberry disponuje?
  Má použití i2c sběrnice nějaké výhody?

  1. BeeCZ

   Je to zduvodu toho, ze pokud dojde k nejakemu zkratu, prepeti, tak se zrusi jen brouk za 25kc a ne RPi.

  2. Kunaaa

   Lze přesněji, více čidel a na dlouhé vzdálenosti.

 4. Kunaaa

  Ahoj, mámhardware komplet a několik čidel. Nainstaloval jsem apache, PHP a MySQL,vytvořil tabulky i PHP soubory ale zaboha to nemůžu rozchodit. Problém je asi v dallas.php v
  nenarazili jste někdo na tento problém?

  1. BeeCZ

   Ahoj, zde je potreba zmenit tu lokaci http://www.raspberry-pi.eu/dallas.csv.php ,aby se nacetly data. (localhost/xxx)

   1. Kunaaa

    změnil jsem to ale načte se mě pouze ten div ale prázdný, jen jsem si jej orámoval abych viděl že tam je. Ale jinak je to prázdné. Měl jsem problém že jsem přepisoval někde uvozovky a nějaké drobné ůpravy asi vlivem ködování jak to prošlo internetem či co. Taky nevím kde se má načítat site.css.

   2. Kunaaa

    Ahoj tobě to fachčí? A nemohl by jsi mě zkusit poslat ty PHPčka přímo jako soubor? já bych si v nich přepsal svoje data. ukuny@seznam.cz

    1. BeeCZ

     zde jsou vsechny skripty pro www, je tam jen nutne zmenit pripojeni na DB, zmena ID teplomeru a popripade pocet http://raspberrypi.cz/wp-content/uploads/2014/10/php.zip

     1. Kunaaa

      Díky, vyzkouším.

      Kuna

      ———- Původní zpráva ———-
      Od: Disqus
      Komu: ukuny@seznam.cz
      Datum: 23. 10. 2014 20:32:26
      Předmět: Re: New comment posted on 1. Zapojení DS2482S-100 (I2C-1wire) a teplotních čidel (DS18B20) – součástky, zapojení, instalace, nastavení, MySQL, PHP, WEB, Android aplikace

      Disqus (http://disqus.com/)  Settings (http://disqus.com/dashboard/#notifications) (http://disqus.com/dashboard/)

      A new comment was posted on Raspberry Pi (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fraspberrypi.cz%2F1-zapojeni-ds2482s-100-i2c-1wire-a-teplotnich-cidel-ds18b20-soucastky-zapojeni-instalace-nastaveni-mysql-php-web-android-aplikace%2F%23comment-1650377533%3AnEHIjUmT_-9xtjReEOON_w3BKic&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1650377533&type=notification.post.registered&event=email)
      —————————————————————————-

      (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fbeecz%2F%3ALGl7l1cT6fl-oR-963ODirctpqc&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1650377533&type=notification.post.registered&event=email)
      BeeCZ (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fbeecz%2F%3ALGl7l1cT6fl-oR-963ODirctpqc&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1650377533&type=notification.post.registered&event=email)

      zde jsou vsechny skripty pro www, je tam jen nutne zmenit pripojeni na DB, zmena ID teplomeru a popripade pocet http://raspberrypi.cz/wp-conte… (http://raspberrypi.cz/wp-content/uploads/2014/10/php.zip)

      2:31 p.m., Thursday Oct. 23

      Reply to BeeCZ (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fraspberrypi.cz%2F1-zapojeni-ds2482s-100-i2c-1wire-a-teplotnich-cidel-ds18b20-soucastky-zapojeni-instalace-nastaveni-mysql-php-web-android-aplikace%2F%23comment-1650377533%3AnEHIjUmT_-9xtjReEOON_w3BKic&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1650377533&type=notification.post.registered&event=email)

      BeeCZ’s comment is in reply to Kunaaa (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fkunaaa%2F%3A2cJNHPfFFnUpJPRr4SI8MeR0bqE&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1648646118&type=notification.post.registered&event=email) :

      (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fkunaaa%2F%3A2cJNHPfFFnUpJPRr4SI8MeR0bqE&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1648646118&type=notification.post.registered&event=email)
      Ahoj tobě to fachčí? A nemohl by jsi mě zkusit poslat ty PHPčka přímo jako soubor? já bych si v nich přepsal svoje data. ukuny …

      Read more (http://redirect.disqus.com/url?impression=c7084bda-5ae2-11e4-aee1-002590f3bbfa&forum=2440887&thread=2991305443&url=http%3A%2F%2Fraspberrypi.cz%2F1-zapojeni-ds2482s-100-i2c-1wire-a-teplotnich-cidel-ds18b20-soucastky-zapojeni-instalace-nastaveni-mysql-php-web-android-aplikace%2F%23comment-1648646118%3AgDI_Bwpm4p3EYlGqf9dFi3XNtDE&variant=active&experiment=digests&behavior=click&post=1650377533&type=notification.post.registered&event=email)

      —————————————————————————-

      You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to kunaaa.

      You can unsubscribe(http://disqus.com/account/#notifications) from emails about replies to kunaaa by replying to this email with „unsubscribe“ or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings(http://disqus.com/dashboard/#notifications).

      Disqus (http://disqus.com/dashboard/)

     2. Kunaaa

      Díky Tobě, už mě to fachčí, měl jsem tam nějaký překlepy či co.

 5. Le-Ze

  Kurna, proč tu není nějaké to forum?

  1. BeeCZ

   pokusim se neco vymyslet 🙂

 6. Krtek

  Vážený pane Pešku,
  mohl byste nám kutilům prosím poskytnout Vámi uvedené skripty přímo jako soubory ke stažení? Pokoušel jsem se je z této stránky přepsat, ale při spuštění např. temperaturesensor.php skočí chybová hláška pro výraz INSERT. Mám dojem, že skripty uvedené na této stránce mají useknuté konce řádků – např. …or die („Could not$ – zde není ani konec věty chybové hlášky. Bohužel nejsem mySQL specialista, tvořím monitoring kvůli anti-zámrzu vody na chatě. Pro tchýni 🙂

  Děkuji.

 7. Hafajs

  Ahoj vsichni, nebylo by mozne zverejnit schema zapojeni? Myslim normalni se znackami soucastek… z toho je totiz patrne i co je s cim vodive propojeno. Obrazek ktery je tady pod nazvem „schema“ schematem opravdu neni. Myslim, ze by to pomohlo jinak skvelemu clanku. Dik.

  1. haekys

   Myslím si že víc třeba není, stačí se nad tím jen trochu zamyset. Drátové propojky jsou rozdělené podle barvy a to jak se pracuje s nepájivý polem je taky jasné. Takže si myslím že kresilt výresové schéma u takového banálního zapojení o 4 součástkách je naprosto zbytečné.

   1. Hafajs

    Jako „stary“ elektronik jsem holt zvykly potkavat se na technickych
    webech se schematy, nestavet podle fotek, nebo obrazku. Jiz mam ale
    UniPi, cili jen dekuji za ochotu.

 8. Maxinoha

  Několik postřehů a dotaz.

  1.) v souboru temperaturesensor.php jsem
  $timestamp =date(YmdHis);
  nahradil za
  $timestamp = Date(„Y-m-d H:i:s“, Time());

  2.) spouštění php-cgi se mi v cronu povedlo až v tomto tvaru:
  */5 * * * * /usr/lib/cgi-bin/php -f /var/www/temperaturesensor.php

  3.) nevíte někdo jak nastavit jednotlivým teplotním čipům různé barvy v grafu?
  Při osmi čipech není vůbec jasné který je který (viz. obrázek)

 9. Pepan

  Kolik ten DS2482S-100 umí těch čidel?
  Jaka je max vzdalenost teploměru od toho I2C-1wire?

 10. Miros13

  Ahoj,
  mám tento problém, že bych potřeboval css, který se jmenuje „site.css“, na který se odkazuje „dalas.php“ mohl by ho někdo poslat nebo napsat co obsahuje. Jelikož se mě nedaří zobrazit „dalas.php“ stránka funguje, když změním např. rámeček okolo. Díky

Napsat komentář